Vad är frekvensmedicin, kvantmedicin, biofeedback och bioresonans?

Vi består alla av molekyler, som i sin tur består av atomer med sina elektronmoln cirkulerande runt atomens kärna. Alla organismer och all materia utstrålar olika elektromagnetiska energivågor som ett resultat av de molekylära svängningarna. En frisk cell har en viss vibration beroende på vilket organ den är en del av. Alla organ, vitaminer, aminosyror, hormoner, bakterier, virus, parasiter, blodkroppar etc. har sina specifika energisignaturer, frekvenser. Våra kroppar påverkas negativt av höga frekvenser, som t.ex. mikrovågor, men påverkas positivt av låga frekvenser, som t.ex. musik.

Frekvensmedicin är ett samlingsnamn för behandlingar där man sänder hälsofrämjande frekvenser till en klient i ett medicinskt syfte. 

Kvantmedicin

Kvantmedicin är en form av frekvensmedicin som baseras på kvantfysik. Vanlig frekvensmedicin sänder och kan i vissa fall ta emot tvådimensionella frekvenser i olika former, medan den kvantmedicinska utrustning jag har, QUEX Ed, sänder och läser av trivektor-frekvenser, d.v.s. energisignaturer i tredimensionella former. Med hjälp av datorstödd teknik avläses och tolkas kroppens kommunikationssystem med hjälp av kroppens "egna språk". Därefter korrigeras obalanser och kroppens egna självläkande mekanismer triggas. Våra fantastiska kroppar strävar varje sekund efter att komma i balans. Ibland behöver de lite hjälp för att lyckas.

Terapeuter inom kvantmedicin har ett holistiskt synsätt och ser kroppen som det komplexa system som den verkligen är. Ett symptom är ett budskap om att något är i obalans. Att försöka få bort ett symptom utan att rätta till grundproblemet är som att tysta själva budbäraren. Eftersom obalansen kvarstår kommer kroppen bara att sända nya budbärare tills problemet är löst. Kvantmedicin behandlar inte sjukdomar eller ställer diagnoser, utan korrigerar och förebygger obalanser och stresstillstånd. När grundproblemet är korrigerat leder det till att klienten mår bättre och blir av med sina symptom.

Bioresonans och biofeedback

Om man slår an en bassträng på en gitarr så en ton hörs börjar snart motsvarande bassträng på övriga gitarrer i rummet att vibrera. Resonans uppstår. På samma sätt ger en bioresonansutrustning läkande frekvenser till en kropp i obalans. En bioresonansutrustning agerar enbart som sändare och anpassar inte det som sänds ut utifrån hur din kropp svarar. 

Om utrustningen även kan läsa av kroppens svar används begreppet biofeedback. Vid biofeedback sänds alla relevanta frekvenser till kroppen, en efter en, och för varje frekvens mäts kroppens reaktion. När kroppen tar emot varje frekvens under en hundradels se­kund skapas en avläsbar reaktion som du troligtvis inte känner. De reaktionsvärden du får jämförs med data i en databas och de reaktioner som avviker från det normala intervallet markeras. Därefter, lite förenklat, föreslår utrustningen vilka elektro­magnetiska frekvenser som behöver sändas till kroppen för att korrigera grundorsaken till det som är i obalans.

Kvantmedicinsk historia

Frekvensmedicinen började ta form för över hundra år sedan. De första frekvensbaserade apparaterna genererade elektromagne­tiska fält med enkla frekvenser. En av pionjärerna var den ameri­kanske uppfinnaren Raymond Royal Rife, som på 1920-talet tog fram en apparat som i USA kom att kallas ”the Rife machine”. Hans metoder gick ut på att utifrån känd sjukdomsbild behandla patienten med frekvenser identifierade som verksamma för just den sjukdomen. Dessa enkla apparater används än idag. Metoden begränsas av att terapeuten i förväg måste veta vad som är pro­blemet för att kunna behandla med rätt frekvenser. Apparaten an­vänds bland annat för behandling av borrelia, bartonella, mycoplasma och borrelians co-infektioner, men är inte tillräcklig för att hantera den komplexa problembild patienten vanligtvis har. Vissa frekvenser är mycket effektiva för borrelia och skapar starka herxningar. Mikrober spricker upp i sina beståndsdelar ge­nom att de utsätts för den exakta frekvens där deras cellmembran löses upp. Viktigt är att kroppens reningssystem (lever och njurar) kan hantera den tillfälligt ökande belastningen som de dödade mi­kroberna orsakar.

Rifes metoder är inkluderade i dagens moderna frekvensapparater och ingår i den utrustning jag har.

Gemensamt för dagens biofeedback-system är att de alla är känsliga intrument som kan re­gistrera obalanser i kroppen, redan innan de har gett upphov till symptom. En obalans orsakar stress i kroppen och en balansering ger kroppen möjlighet att slappna av. Det går därmed att korrigera obalanser så att symptom aldrig uppstår. Beroende på vilken typ av utrustning terapeuten har kan patienten få en korrigering av de avvikande frekvenserna. Då stimuleras en för kroppen helt naturlig läkningsprocess. Vanligtvis utförs balanseringar med ca 3 dagars mellanrum eller upp till en vecka, så kroppen hinner reagera fullt ut på föregående stimulering.

Forskaren Bill Nelson (numera Desiré Dubounet), har under årtionden utvecklat utrustningar för att mäta och korri­gera kroppens frekvenser. Han och hans forskarteam har kartlagt en stor del av de frekvenser som en frisk kropp sänder ut, genom att utföra mät­ningar på tusentals friska individer. Utifrån dessa värden har de identifierat normala frekvensintervall för kroppens olika proces­ser och organ. Frekvenser för sjuka organ är identifierade såväl som frekvenser för kända parasiter, bakterier och virus, allergier, näringsämnen, hormoner, örter, kemikalier, gifter och emotionell obalans, för att bara nämna några. Allt lagras i en databas och uppdateras årligen. Utrustningen integrerar forskning inom områdena matematik, kvantfysik, fraktal­dynamik, elektronik, avancerad datorprogrammering m.fl. och används bland annat inom psykologi, akupunktur, kiropraktik, energi­medicin, aromaterapi, naturterapi och som Rife resonator.

Bill Nelsons första utrustning utvecklade han 1985-1989 och lan­serades 1992 med namnet EPFX (Electro Physiological Feedback Xrroid). EPFX vidareutvecklades och någonstans där plagierades den och blev basen till Life System, som en del terapeuter använ­der sig av än idag. År 1996 lanserades QXCI (Quantum Xeroid Consciousness Interface). Den har en begränsad frekvens­generator som bara kan sända en fyrkantsvåg och fungerar bara på gamla datorer med en 386-processor. År 2003 kom SCIO (Sci­entific Consciousness Interface Operations system), som var ett stort tekniksprång från föregångaren QXCI. SCIO hade fått sin egen dator och var långt mer avancerad och mycket snabbare. SCIO hade en frekvensgenerator som arbetar i frekvensområdet 0,1 Hz – 25 kHz. Därefter tog Bill Nelson och hans team fram utrustningen EDUCTOR, som gjorde ytterligare ett tekniksprång med sina tre frekvensgeneratorer som arbetar i frekvensområdet 0,1 Hz – 1 MHz. Utvecklingen går vidare - QUEX S och QUEX Ed har sett dagens ljus.

SCIO, Eductor, QUEX S och QUEX Ed har av TÜV klassats som godkänd medicinsk utrustning i både EU och USA, baserat på evidensmaterial i form av oberoende studier, forskningsresultat och dubbelblindstester. TÜV (Technischer Überwachungsverein) är en tysk obeoende kvalitetsorganisation som utfärdar en av de starkaste kvalitets­märkningarna internationellt. Andra frekvensapparater har kanske ett TÜV-certifikat ur ett säkerhetsperspektiv, vilket är en kvittens på att deras apparater inte kan orsaka skador på patienten, men att få ett TÜV-certifikat ur ett medicinskt perspektiv innebär att det är bevisat att det fungerar som medicinsk utrustning.